هیئت علمی

صادقی شاهدانی, مهدی

صادقی شاهدانی, مهدی

دانشکده اقتصاد

مقالات فارسی:41
scopus:5
wos:3

هیئت علمی

پاکتچی, احمد

Pakatchi, Ahmad

دانشکده الهیات

مقالات فارسی:16
scopus:2
wos:0

هیئت علمی

محسنیان راد, مهدی

Mehdi, Mohsenian Rad

دانشکده ارتباطات

مقالات فارسی:22
scopus:2
wos:0

هیئت علمی

رضائیان, علی

Rezaiean, Ali

دانشکده مدیریت

مقالات فارسی:5
scopus:1
wos:0

هیئت علمی

لطیفی, میثم

Latifi, Meisam

دانشکده مدیریت

مقالات فارسی:23
scopus:2
wos:0

هیئت علمی

مذهب, محمد امین

Mozaheb, Mohammad Amin

بخش زبان

scopus:6
wos:0

هیئت علمی

شفیعیان, مهدی

Shafieyan, Mahdi

بخش زبان

مقالات فارسی:2
scopus:1
wos:2

هیئت علمی

آرضایی, حامد

Arezaei, Hamed

بخش عربی

scopus:1
wos:0

هیئت علمی

افتخاری, اصغر

افتخاری, اصغر

دانشکده سیاسی

مقالات فارسی:62
scopus:1
wos:0

هیئت علمی

اکبری, رضا

اکبری, رضا

دانشکده الهیات

مقالات فارسی:48
scopus:1
wos:0

هیئت علمی

شهیدی تبار, مصطفی

Shahiditabar, Mostafa

بخش زبان

scopus:1
wos:5

هیئت علمی

باهنر, ناصر

Bahonar, Nasser

دانشکده ارتباطات

مقالات فارسی:16
scopus:1
wos:1

هیئت علمی

ندری, کامران

ندری, کامران

دانشکده اقتصاد

مقالات فارسی:23
scopus:1
wos:0

هیئت علمی

روشن ضمیر, علیرضا

روشن ضمیر, علیرضا

بخش زبان

scopus:0
wos:0

هیئت علمی

درخشه, جلال

درخشه, جلال

دانشکده سیاسی

مقالات فارسی:44
scopus:0
wos:0

هیئت علمی

عزیزی, سید مجتبی

عزیزی, سید مجتبی

دانشکده سیاسی

scopus:0
wos:0

هیئت علمی

خانی, محمدحسن

خانی, محمدحسن

دانشکده سیاسی

مقالات فارسی:19
scopus:0
wos:0

هیئت علمی

نصرت‌پناه, محمدصادق

نصرت‌پناه, محمدصادق

دانشکده سیاسی

مقالات فارسی:3
scopus:0
wos:0

هیئت علمی

رضاییان, سید هادی

رضاییان, سید هادی

بخش عربی

مقالات فارسی:1
scopus:0
wos:0

هیئت علمی

گنجعلی, اسدالله

Ganjali, Asadollah

دانشکده مدیریت

مقالات فارسی:9
scopus:0
wos:1

هیئت علمی

تقوی, محمد امین

تقوی, محمد امین

بخش عربی

scopus:0
wos:0