هیئت علمی

میرلوحی, سید مصطفی

میرلوحی, سید مصطفی

دانشکده الهیات

scopus:0
wos:0

هیئت علمی

ندری, کامران

ندری, کامران

دانشکده اقتصاد

مقالات فارسی:23
scopus:1
wos:0

هیئت علمی

نصرالهی, محمدصادق

نصرالهی, محمدصادق

دانشکده ارتباطات

مقالات فارسی:4
scopus:0
wos:0

هیئت علمی

نصرت‌پناه, محمدصادق

نصرت‌پناه, محمدصادق

دانشکده سیاسی

مقالات فارسی:3
scopus:0
wos:0

هیئت علمی

نعمتی, محمد

نعمتی, محمد

دانشکده اقتصاد

مقالات فارسی:4
scopus:0
wos:0

هیئت علمی

نوری افشان, مهدی

نوری افشان, مهدی

بخش عربی

scopus:0
wos:0

هیئت علمی

همایون, محمدهادی

همایون, محمدهادی

دانشکده ارتباطات

مقالات فارسی:20
scopus:0
wos:0

هیئت علمی

هنرجو, احسان

هنرجو, احسان

بخش زبان

scopus:0
wos:0

هیئت علمی

هوشنگی, حسین

هوشنگی, حسین

دانشکده الهیات

مقالات فارسی:19
scopus:0
wos:0

هیئت علمی

یاوری, وحید

یاوری, وحید

دانشکده مدیریت

scopus:0
wos:0