هیئت علمی

دهقانی فیروزآبادی, علیرضا

دهقانی فیروزآبادی, علیرضا

دانشکده الهیات

scopus:0
wos:0

هیئت علمی

ذوقی, امیر

ذوقی, امیر

بخش عربی

مقالات فارسی:2
scopus:0
wos:0

هیئت علمی

راجی, سیدمحمدهادی

راجی, سیدمحمدهادی

دانشکده حقوق

مقالات فارسی:1
scopus:0
wos:0

هیئت علمی

رازینی, روح الله

رازینی, روح الله

دانشکده مدیریت

مقالات فارسی:4
scopus:0
wos:0

هیئت علمی

رجحان, سعید

رجحان, سعید

دانشکده الهیات

scopus:0
wos:0

هیئت علمی

رضائیان, علی

Rezaiean, Ali

دانشکده مدیریت

مقالات فارسی:5
scopus:1
wos:0

هیئت علمی

رضاییان, سید هادی

رضاییان, سید هادی

بخش عربی

مقالات فارسی:1
scopus:0
wos:0

هیئت علمی

روحانی, محمدرضا

روحانی, محمدرضا

دانشکده ارتباطات

مقالات فارسی:9
scopus:0
wos:0

هیئت علمی

روشن ضمیر, علیرضا

روشن ضمیر, علیرضا

بخش زبان

scopus:0
wos:0

هیئت علمی

زاهدی وفا, محمدهادی

زاهدی وفا, محمدهادی

دانشکده اقتصاد

مقالات فارسی:13
scopus:0
wos:0

هیئت علمی

ستایش, کامبیز

ستایش, کامبیز

بخش زبان

scopus:0
wos:0

هیئت علمی

سعادت مصطفوی, سید مصطفی

سعادت مصطفوی, سید مصطفی

دانشکده حقوق

مقالات فارسی:3
scopus:0
wos:0

هیئت علمی

سعادت مصطفوی, سید حسن

سعادت مصطفوی, سید حسن

دانشکده الهیات

مقالات فارسی:6
scopus:0
wos:0

هیئت علمی

سعدی, حسینعلی

سعدی, حسینعلی

دانشکده الهیات

مقالات فارسی:13
scopus:0
wos:0

هیئت علمی

سلیمانی, محمد

سلیمانی, محمد

دانشکده اقتصاد

مقالات فارسی:6
scopus:0
wos:0

هیئت علمی

شریعت, فرشاد

شریعت, فرشاد

دانشکده سیاسی

مقالات فارسی:12
scopus:0
wos:0

هیئت علمی

شعبانی, احمد

شعبانی, احمد

دانشکده اقتصاد

مقالات فارسی:22
scopus:0
wos:0

هیئت علمی

شفیعیان, مهدی

Shafieyan, Mahdi

بخش زبان

مقالات فارسی:2
scopus:1
wos:2

هیئت علمی

شفیعی‌قهفرخی, امید

شفیعی‌قهفرخی, امید

دانشکده سیاسی

مقالات فارسی:5
scopus:0
wos:0

هیئت علمی

شهیدی تبار, مصطفی

Shahiditabar, Mostafa

بخش زبان

scopus:1
wos:5

هیئت علمی

صادقی شاهدانی, مهدی

صادقی شاهدانی, مهدی

دانشکده اقتصاد

مقالات فارسی:41
scopus:5
wos:3