هیئت علمی

قانع, احمد علی

قانع, احمد علی

دانشکده الهیات

مقالات فارسی:7
scopus:0
wos:0

هیئت علمی

قوام, محمدحسین

قوام, محمدحسین

دانشکده مدیریت

مقالات فارسی:3
scopus:0
wos:0