هیئت علمی

شریعت, فرشاد

شریعت, فرشاد

دانشکده سیاسی

مقالات فارسی:12
scopus:0
wos:0

هیئت علمی

شعبانی, احمد

شعبانی, احمد

دانشکده اقتصاد

مقالات فارسی:22
scopus:0
wos:0

هیئت علمی

شفیعیان, مهدی

Shafieyan, Mahdi

بخش زبان

مقالات فارسی:2
scopus:1
wos:2

هیئت علمی

شفیعی‌قهفرخی, امید

شفیعی‌قهفرخی, امید

دانشکده سیاسی

مقالات فارسی:5
scopus:0
wos:0

هیئت علمی

شهیدی تبار, مصطفی

Shahiditabar, Mostafa

بخش زبان

scopus:1
wos:5