هیئت علمی

راجی, سیدمحمدهادی

راجی, سیدمحمدهادی

دانشکده حقوق

مقالات فارسی:1
scopus:0
wos:0

هیئت علمی

رازینی, روح الله

رازینی, روح الله

دانشکده مدیریت

مقالات فارسی:4
scopus:0
wos:0

هیئت علمی

رجحان, سعید

رجحان, سعید

دانشکده الهیات

scopus:0
wos:0

هیئت علمی

رضائیان, علی

Rezaiean, Ali

دانشکده مدیریت

مقالات فارسی:5
scopus:1
wos:0

هیئت علمی

رضاییان, سید هادی

رضاییان, سید هادی

بخش عربی

مقالات فارسی:1
scopus:0
wos:0

هیئت علمی

روحانی, محمدرضا

روحانی, محمدرضا

دانشکده ارتباطات

مقالات فارسی:9
scopus:0
wos:0

هیئت علمی

روشن ضمیر, علیرضا

روشن ضمیر, علیرضا

بخش زبان

scopus:0
wos:0