هیئت علمی

حبیب زاده, توکل

حبیب زاده, توکل

دانشکده حقوق

مقالات فارسی:13
scopus:0
wos:0

هیئت علمی

حسن‌زاده سروستانی, حسین

حسن‌زاده سروستانی, حسین

دانشکده مدیریت

مقالات فارسی:1
scopus:0
wos:0

هیئت علمی

حسینی, سید علی

حسینی, سید علی

دانشکده الهیات

مقالات فارسی:2
scopus:0
wos:0