هیئت علمی

باقری, مصباح الهدی

باقری, مصباح الهدی

دانشکده مدیریت

مقالات فارسی:21
scopus:0
wos:0

هیئت علمی

باقری کنی, محمدباقر

باقری کنی, محمدباقر

دانشکده الهیات

scopus:0
wos:0

هیئت علمی

باقریه یزدی, محمدرضا

باقریه یزدی, محمدرضا

بخش عربی

scopus:0
wos:0

هیئت علمی

باهنر, ناصر

Bahonar, Nasser

دانشکده ارتباطات

مقالات فارسی:16
scopus:1
wos:1

هیئت علمی

برزویی, محمدرضا

برزویی, محمدرضا

دانشکده ارتباطات

مقالات فارسی:4
scopus:0
wos:0

هیئت علمی

بشیر, حسن

بشیر, حسن

دانشکده ارتباطات

مقالات فارسی:54
scopus:0
wos:0

هیئت علمی

بصری, فرهاد

بصری, فرهاد

دانشکده مدیریت

scopus:0
wos:0

هیئت علمی

بنی‌اسد, رضا

بنی‌اسد, رضا

دانشکده مدیریت

مقالات فارسی:1
scopus:0
wos:0

هیئت علمی

بیرشک, حسین

بیرشک, حسین

دانشکده الهیات

scopus:0
wos:0