هیئت علمی

پاکتچی, احمد

Pakatchi, Ahmad

دانشکده الهیات

مقالات فارسی:16
scopus:2
wos:0