نگره‌ای جدید درباره انسجام متنیِ سوره‌های قرآن کریم FA مقالات مجلات فارسی
ذوقی امیر
مطالعات قرآن و حدیث مجلد 6, شماره 2, 1392 , صفحه 151-175
(IF=0.000 ,,2016)
چکیده:
چگونگي چينش آيات در كنار يكديگر از ديرباز مورد توجّه دانشمندان اسلامي در اعصار مختلف ‏بوده است. دانشمندانِ نخستين از «نظم» و «مناسبت» ميان آيات سخن مي‌گفتند و دانشمندان سده ‏حاضر از «سوره به منزله يك كليت واحد» و «وحدت موضوعي سوره‌ها». در اين مقاله ضمن ‏مروري سريع بر اين تلاش‌ها، به نظريات جديد در حوزه زبان‌شناسي در زمينه تحليل متن اشاره ‏شده و ضمن بيان مبانيِ نظري آنها، سعي در يافتن الگويي براي تحليل چينش آيات در سوره‌هاي ‏قرآن كريم با عنايت به كاركرد اصلي اين كتاب آسماني كه هدايت و تذكر است، گرديده. در اين ‏راستا با استفاده از نظريات انسجام و خصوصاً پيوند، «الگوي بازگشتي» براي توصيف چگونگي ‏چينش آيات درون يك سوره پيشنهاد و در رابطه با يكي از سوره‌ها آزمون گرديده است.‏
کلمات کلیدی:
سوره, چينش آيات, انسجام متني, نظريه انسجام, نظريه پيوند, الگوي بازگشتي,